Referendum

Een referendum is een belangrijk instrument om inwoners meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. In januari 2008 heeft de gemeenteraad van Winterswijk de Referendumverordening gemeente Winterswijk 2008 vastgesteld. Op grond van deze verordening kan de raad besluiten over bepaalde onderwerpen een referendum te houden.

In Winterswijk kunnen alleen referenda worden gehouden over besluiten, die naar het oordeel van de gemeenteraad ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de bevolking. In de verordening is ook vermeld over welke onderwerpen geen referendum kan worden gehouden. Een referendum kan alleen worden gehouden onder de kiesgerechtigden van de gemeente Winterswijk.

In de verordening worden enkele soorten referenda onderscheiden. Zo is er een referendum, dat wordt gehouden op initiatief van de raad zelf. Dit wordt een raadplegend referendum genoemd. Óók inwoners kunnen echter het initiatief nemen tot een referendum. Een dergelijk referendum heet een raadgevend referendum. De uiteindelijke beslissing om wel of niet een referendum te houden is aan de raad.
De bepalingen voor een raadgevend referendum zijn met name te vinden in de artikelen 3 t/m 6 van de verordening. Het proces van een raadgevend referendum moet worden opgestart met een inleidend verzoek van tenminste 225 kiesgerechtigden uit de gemeente Winterswijk. Indien de raad het verzoek inwilligt moeten vervolgens tenminste 2250 kiesgerechtigden uit de gemeente Winterswijk het verzoek ondersteunen.

Indienen verzoek

U kunt formulieren voor het indienen van een inleidend en/of definitief verzoek opvragen bij de griffie:

  • per e-mail: griffie@winterswijk.nl;
  • telefonisch: (0543) 543 543, of
  • schriftelijk: Gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk.

Referendumcommissie

De raad stelt ook een onafhankelijke referendumcommissie in. De referendumcommissie adviseert de raad en het college en ziet toe op een goede begeleiding en organisatie van het referendum. De benoeming van de drie leden van deze commissie heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 26 juni 2008.

De uitslag van een referendum wordt berekend op basis van de gewone meerderheid van het totale aantal uitgebrachte geldige stemmen. Het referendum wordt altijd als geldig beschouwd, ongeacht de opkomst. De raad neemt zo mogelijk in de eerste vergadering na het houden van het referendum, en anders in de daarop volgende vergadering, een definitief besluit.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Winterswijk, tel. (0543) 543 543. Het e-mailadres van de griffie is: griffie@winterswijk.nl