Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 7 april 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 31 maart 2020, nr. 17

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording raadsvragen CDA over Bataafseweg

Besluit:
De vragen beantwoord conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. de Jong

3. Schriftelijke vragen ex art 35 Rvo over opvang kinderen uit kampen in Griekenland

Besluit:
De vragen beantwoorden zoals in bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

4. E-mailraadpleging Algemeen Bestuur GGD d.d. 9 april 2020

Besluit:
Met inachtneming van enkele aandachts- en adviespunten ingestemd met de aan de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: A. Mauritz

5. Jaarrekening 2019 en Programmabegroting 2021 ECAL

Besluit:

  • Kennisgenomen van de jaarrekening 2019 en programmabegroting 2021 van het ECAL.
  • De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen voor de programmabegroting 2021 van het ECAL.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder