Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 25 augustus 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 14 juli 2020, nr. 33

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 28 juli 2020, nr. 34

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 18 augustus 2020, nr. 35

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Krishnadath

4. Rapportage Jongeren in Beeld

Besluit:

 • De rapportages Jongeren in Beeld opvragen.
 • Met bijgevoegd formulier toestemming verlenen aan het Inlichtingenbureau om de Basisregistratie Personen te bevragen voor Jongeren in Beeld.
 • Het autorisatieformulier ondertekenen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen,  H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

5. Eerste Bestuursrapportage 2020 en Tweede Begrotingswijziging 2020 van Sociale Dienst Oost Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

 • kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2020 en de Tweede Begrotingswijziging 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek;
 • geen zienswijze in te brengen op de Tweede Begrotingswijziging 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

6. Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

Besluit:
Het besluit "Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen, 1e en 2e halfjaar 2020" vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: P.J. Visser

7. Project Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd

Besluit:
Kennisgenomen van de tussenrapportage van het project POH jeugd.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Harman

8. Woonmonitor 2020 8RHK

Besluit:
Kennisgenomen van de regionale woonmonitor 2020 8RHK.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

9. Uitspraak van de rechtbank Gelderland over het verzoek van de eigenaar van de recreatiewoning Meekertweg 8-39 om een voorlopige voorziening n.a.v. het opleggen van twee lasten onder dwangsom

Besluit:
De uitspraak, inhoudende dat de rechtbank Gelderland het verzoek van de eigenaar van de recreatiewoning Meekertweg 8-39 om een voorlopige voorziening niet-ontvankelijk heeft verklaard, voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P.J. van Dijk

10. Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 juli 2020 over het ingestelde hoger beroep tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van een woning en berging aan de Sieverdinkweg 22

Besluit:
De uitspraak, inhoudende dat het hoger beroep ongegrond is verklaard, voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: S. Tollkamp

11. Bestuursrapportage inclusief 2e financiële prognose 2020

Besluit:
De raad voorstellen de Bestuursrapportage inclusief 2e financiële prognose 2020 vast te stellen en daarmee:

 • kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2020;
 • de Begroting 2020 te wijzigingen op de financiële afwijkingen in de rapportage;
 • de bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten te vormen en daaraan € 280.000 toe te voegen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

12. Beleid aardkundige waarden

Besluit:
De raad voorstellen de ‘Beleidsnota aardkundige waarden in Winterswijk’ inclusief de uitvoeringsagenda vast te stellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: K.H.A. Meinderts

13. Beantwoording raadsvragen inzake het beleidskader wonen met zorg

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

14. Vestiging Grensland College in raadhuis Winterswijk

Besluit:

 • De raad voorstellen de verhuur aan het Graafschap College van ruimtes in het raadhuis vast te stellen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde en zesde lid, van de       Mededingingswet.
 • De raad voorstellen de inzet van het ambtelijke personeel in het project Grenslandcollege vast te stellen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde en zesde lid, van de       Mededingingswet.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Nijland

15. Vaststelling Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit

Besluit:
De raad voorstellen:

 • in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van beantwoording;
 • de Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Poelmans

16. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 31 augustus 2020

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

17. Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten 2021 – 2030

Besluit:
De raad voorstellen de Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten Winterswijk (MIR) 2021 – 2030 vast te stellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Roelofsen, G. Overkamp

18. Koersnotitie Agrifood provincie Gelderland

Besluit:
Reageren op de Koersnotitie Agrifood zoals voorgesteld in de nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Schoemaker

19. Concept Erfgoednota 2021-2024 Wi-j doet ’t samen

Besluit:
De Erfgoednota 2021-2024 Wi-j doet 't samen in concept vaststellen en dit voor een periode van vier weken ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Ras

20. Vervanging toplaag jeugdkunstgrasvoetbalveld FC Trias

Besluit:
De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van € 186.500 (inclusief btw) voor het vervangen in 2020 van het jeugdkunstgrasvoetbalveld van FC Trias.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: P. Blaauwehand