Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 4 februari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 28 januari 2020, nr. 5

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Schriftelijke vragen PvdA-fractie ex art 35 RVO inzake Stadsbank Oost Nederland

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

3. Schriftelijke vragen CDA-fractie ex artikel 35 RVO inzake Stadsbank Oost Nederland

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

4. Actualisatie archeologiebeleid

Besluit:

  • Ingestemd met het ontwerparcheologiebeleid en bijbehorende uitvoeringsagenda en dit voor een periode van drie weken ter inzage te leggen.
  • Ingestemd met de nadere uitwerking van een voorstel voor het aanwijzen van gemeentelijke archeologische monumenten.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: K. Meinderts

5. Herinrichting planning & control cyclus

Besluit:

  • De raad voorstellen de financiële verordening 2020 vast te stellen.
  • De raad voorstellen de programmabegroting her in te richten van 13 naar 4 programma’s en deze herinrichting toe te passen met ingang van de programmabegroting 2021.
  • De raad voorstellen kennis te nemen van de geactualiseerde formats Kadernota en Bestuursrapportage.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T.D. Rosenquist

6. Nieuwe deelnemersovereenkomst Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 met Nedvang

Besluit:
In het kader van de ‘Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 inzameling en recycling verpakkingsafval van huishoudens’ de deelnemersovereenkomst en het Keuzeformulier PMD model ondertekenen.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: E. Krabben