Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 22 januari 2020

1. Werkgeverschap nieuwe Beschut Werk: oprichting besloten vennootschap

Besluit:
Ingestemd met:

  • het omzetten van het ontwerpbesluit “Werkgeverschap nieuw Beschut Werk: oprichting Besloten Vennootschap” in een definitief besluit om per startdatum 1 april 2020 Slinge Werkt! B.V. op te richten;
  • het ambtsgebonden benoemen (qualitate qua /q.q.-functie) van de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling SDOA als bestuurder van Slinge Werkt! B.V.;
  • het verlenen van een volmacht aan de heer J.B.M. Hoenderboom om de akte van oprichting van Slinge Werkt! B.V. te doen verlijden en te ondertekenen en alle overige handelingen te verrichten die naar zijn oordeel nodig zijn ten behoeve van die oprichting;
  • het aanwijzen van de heer D.W. Aalderink als afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur in de Aandeelhoudersvergadering van Slinge Werkt! B.V.;
  • het vaststellen van de oprichtingsakte.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek