Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 29 juni 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 23 juni 2020, nr. 29

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Cofinanciering RegioDealproject Grenslandcollege

Besluit:

 • De cofinanciering voor het project Grenslandcollege vastgesteld zoals in voorliggende nota beschreven.
 • Wethouder Schepers gemandateerd de cofinancieringsverklaring te ondertekenen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Nijland

3. Raadsmotie afvaleilanden beschikbaar bij evenementen

Besluit:
Met bijgaande brief de raad informeren over de afhandeling van de motie over afvaleilanden beschikbaar bij evenementen.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

4. Werkwijze budget- en kredietoverhevelingen

Besluit:

 • Wat betreft budgetoverhevelingen:

   a. Als uitgangspunt de volgende voorwaarden hanteren voor budgetoverhevelingen:
       i.   Alleen eenmalige budgetten kunnen overgeheveld worden;
       ii.  Het over te hevelen bedrag bedraagt minimaal € 50.000;
       iii. Een budget kan slechts eenmaal worden overgeheveld.
   b. Alleen nog in de laatste prognose van het jaar voorstellen voor budgetoverhevelingen opnemen die voldoen aan de voorwaarden onder 1a.
   c. De voorstellen vóór verwerking in de prognose voorzien van een advies van de controllers bespreken tussen concerncontroller en programmamanager.
   d. De nadruk meer op de doorgeschoven activiteit en minder op het budget leggen.
   e. Het totaal van de over te hevelen budgetten toevoegen aan een nieuw te vormen reserve Doorgeschoven activiteiten via een raadsbesluit bij die laatste prognose en daar via datzelfde raadsbesluit in het volgende 
       jaar weer aan onttrekken.

 • Wat betreft kredieten:

   a. Met de Bestuursrapportage 2020 aan de raad voorstellen om:
       i. Kredieten beschikbaar te stellen voor maximaal het lopende jaar T tot en met T+2 waarbij jaar T het jaar is waarin het krediet beschikbaar is gesteld.
       ii.Voor lopende kredieten ook als einddatum 31-12 van het jaar T+2 te hanteren.
   b. In de liquiditeitenprognose een inschatting maken van het verloop van het krediet en in de begroting(swijziging) de rente- en afschrijvingslasten verwerken op basis van die inschatting.
   c. In begroting en jaarrekening een Overzicht kredieten opnemen waarin:
       i. de stand van zaken van het krediet en investering/project  wordt gepresenteerd;
       ii.voorgesteld kan worden om de looptijd van een krediet met een jaar te verlengen.
       En dit voor het eerst in de Begroting 2021 en vervolgens in de Jaarrekening 2020 doen.
  3. Dit advies ter kennisname aan de raad aanbieden en bespreken met de Financiële raadscommissie.
  4. Deze werkwijze na een jaar evalueren

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

5. Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek d.d. 2 juli 2020

Besluit:

 • Kennisgenomen van de vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek op 2 juli 2020.
 • Niet ingestemd met de Programmabegroting 2021.
 • Ingestemd met de overige voorstellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat, E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

6. VNG Ledenraadpleging over de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Besluit:
Ingestemd met:

 • het voorstel om de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor de obligolening te hanteren;
 • het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor nieuwe leningen (inclusief herfinancieringen);
 • het toepassen per 1 januari 2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als verdeelsleutel voor bestaande leningen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Rouw

7. Stand van zaken afhandeling motie ‘Duurzaamheid in mobiliteit’

Besluit:

 • Kennisgenomen van de stand van zaken van vier duurzaamheidsonderdelen uit de motie Duurzaamheid in Mobiliteit.
 • De raad informeren met bijgaande brief.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink

8. Waterstoftoepassing Winterswijk

Besluit:

 • Samen met Solarcentury (en geïnteresseerde lokale afnemers) een innovatie-studie uitvoeren naar lokaal geproduceerde waterstof van een groot zonnepark.
 • Bij deze studie ook kijken naar mogelijkheden om in samenwerking met het bedrijfsleven en Stadt Vreden een waterstoftankstation of andere toepassingen te realiseren.
 • Bij gemeentelijke projecten expliciet duurzaam-innovatieve bedrijven uitnodigen.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J. Westerdiep