Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 31 maart 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 24 maart 2020, nr. 16

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Diverse verkeersbesluiten

Besluit:
Ingestemd met het:

 • gedeeltelijk opheffen (25m) éénrichtingsverkeer in de Schoolstraat;
 • aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor gehandicapten en 2 voor verloskundigen aan Jeugdkerkstraat;
 • aanwijzen 1 parkeerplaats voor gehandicapten bij RK begraafplaats aan Tuunterstraat.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. de Jong

3. Financiële zekerheid zorgaanbieders in verband met de coronacrisis

Besluit:

 • Besloten de afspraken met betrekking tot coronacrisis en de financiële duidelijkheid aan zorgaanbieders gemaakt tussen Rijk en VNG, en gecommuniceerd in de brief van d.d. 25 maart 2020, te volgen onder de randvoorwaarden dat:
 • a. zorgaanbieders hun organisatie en personeel, binnen de mogelijkheden, maximaal inzetten voor het leveren van de noodzakelijke zorg aan de cliënten in de Achterhoek en het waarborgen van de zorg continuïteit, uiteraard daarbij de richtlijnen van het Rijk en het RIVM volgend;
  b. zorgaanbieders met liquiditeit – of andere financiële problemen redelijkerwijs waar mogelijk ook gebruik maken van hun eigen financiële reserves en vermogens alvorens een beroep op gemeenten te doen;
  c. het Rijk ons als gemeenten alle extra kosten, zowel de eventuele meerkosten van niet of minder geleverde zorg van 1 maart tot 1 juni alsook de meerkosten van dubbel of meer te leveren zorg na 1 juni, die wij betalen aan zorgaanbieders ten behoeve van de extra maatregelen vanwege corona, vergoedt;
 • De onderstaande richtlijn regionaal vastgesteld, voor de Wmo en Jeugdwet en waar nodig tevens te laten gelden voor pgb’s, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, doelgroepenvervoer, beschermd wonen en maatschappelijke opvang:
  a. Zorgaanbieders bieden de zorg die noodzakelijk en mogelijk is, de zorg anders of enigszins beperkter invullen is toegestaan (beeldbellen etc.) en wordt betaald conform de afgegeven indicatie, het is niet mogelijk een     hogere prijs te declareren;
  b. De ingezette zorg moet altijd een logische relatie blijven houden met de ondersteuningsbehoefte zoals bij de indicatie vastgesteld, de afgesproken productcodes, de huidige beschikkingen en het landelijke berichtenverkeer blijven in stand;
  c. De eigen bijdragen lopen bij anders of enigszins beperkter geleverde zorg door, bij niet geleverde zorg wordt deze stopgezet;
  d. Gemeenten gaan flexibel om met stopberichten, wanneer de zorg enigszins beperkter wordt geleverd kan de indicatie voorlopig gewoon doorlopen;
  e. Bij niet kunnen leveren als gevolg van de coronarichtlijnen en liquiditeit – of andere financiële problemen die niet zelf opgevangen kunnen worden, kan de zorg conform de afgegeven indicatie tot maximaal 1 juni 2020 worden doorbetaald, gemeenten zien dit in afwachting van de nadere rijksuitwerking van de afspraken als voorschotbetalingen;
  f. In de situatie onder d kan de zorgaanbieder de gemeenten (via het CLM) een onderbouwd verzoek om doorbetaling doen,
  g. In de situatie onder d behouden gemeenten zich het recht het verzoek van een aanbieder nader te onderzoeken met inzet van een regionaal hulpteam (Wmo/Jeugd), alsook het recht om na afloop van de coronacrisis alsnog rechtmatigheidsbeoordelingen te doen.
  h. Gemeenten komen zo spoedig mogelijk met regels op basis waarvan zorgaanbieders vanaf 15 maart hun kosten van zorg en ondersteuning moeten administreren.
 • Deze besluiten genomen onder expliciet voorbehoud van de nog nadere uitwerking en invulling van de afspraken zoals die is toegezegd door het Rijk en de VNG in de brief van 25 maart 2020.
  We houden ons het recht voor om de aan zorgaanbieders betaalde voorschotten terug te vorderen als het Rijk zijn toezeggingen niet nakomt. 

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman