Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 17 maart 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 10 maart 2020, nr. 10

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beslissing op bezwaar tegen besluit invordering dwangsommen vanwege strijdig gebruik recreatiewoning Meekertweg 8-69

Besluit:
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften:
- het bezwaarschrift tegen het invorderingsbesluit van 1 oktober 2019 ongegrond verklaard;
- het besluit van 1 oktober 2019 tot invordering van € 3.000,- aan dwangsommen wegens de onrechtmatige   
  bewoning van de recreatiewoning Meekertweg 8-69 in stand gelaten.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P. van Dijk

3. Uitgangspunten Park Achterhoek en inzage ontwerp Logistiek Centrum Obelink

Besluit:

  • De raad voorstellen de nota van uitgangspunten vast te stellen voor het vast te stellen bestemmingsplan 'Park Achterhoek', inclusief de daarbij behorende ‘nota zienswijzen & ambtshalve wijzigingen’.
  • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Logistiek Centrum Obelink Vrijetijdsmarkt' en deze ter inzage leggen.
  • Ingestemd met de ontwerpomgevingsvergunning voor de bouw van het logistieke centrum van Obelink Vrijetijdsmarkt BV en deze ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen, I.T.F. Klein Gunnewiek/ behandelend ambtenaar: R. Nijland, V. Brus

4. Ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en verkoop grond DAV locatie

Besluit:

  • Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan "DAV-terrein" vastgesteld.
  • Een perceel grond verkopen aan Winterwarm BV  tegen prijs en voorwaarden als genoemd in de intentie/koopovereenkomst.
  • De netto-opbrengst van de verkoop toevoegen aan het complex DAV.
  • Geen MER in procedure brengen.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: R. Lankveld, I. Timmers, B. Lieverdink