Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 8 september 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 1 september 2020, nr. 37

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Uitkomsten onderzoek sociaal domein

Besluit:

  • Kennisgenomen van de quick scan sociaal domein van bureau HHM.
  • Nader onderzoek instellen naar een aantal onderdelen van het sociaal domein naar aanleiding van de aanbevelingen en aandachtspunten van bureau HHM.
  • Bureau HHM opdracht geven om dit onderzoek samen met de ambtelijke organisatie vorm te geven.

 Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: E. Abbink

3. Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2021-2024

Besluit:
De raad voorstellen:

  • kennis te nemen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan van de VNOG;
  • geen zienswijze in te dienen op het regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans