Algemene voorwaarden voor het gebruik van binnensportaccommodaties

Artikel 1 Definities

Verhuurder: Burgemeester & Wethouders van de gemeente Winterswijk

Gebruiker: de in de gebruikovereenkomst vermelde natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in een binnensportaccommodatie wil gebruiken

Gebruiksovereenkomst: het geheel van de reservering door de gebruiker en de bevestiging hiervan door verhuurder, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn

(sport) Seizoen: tijdvak dat loopt van de start tot het einde van het schooljaar van de basisscholen in Winterswijk
 
Seizoensgebruik: gebruik van een binnensportaccommodatie of een gedeelte daarvan gedurende een seizoen

Binnensportaccommodatie: de in de gebruiksovereenkomst vermelde sportaccommodatie of een gedeelte daarvan, niet zijnde de horecaruimtes, en de daarbij behorende nevenruimten waaronder kleed- en wasruimten en (eventueel) tribune.

Beheerder: de door Burgemeester & Wethouders van Winterswijk met het beheer van de gemeentelijke sportaccommodatie belaste persoon of personen.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Verhuurder is belast met het beheer en de exploitatie van de sport- en turnhal Winterswijk, de sportzaal “De Vlier” en de gymnastieklokalen van Bargerpaske, Stegeman, Alma, Woold, Meddo en Rusthuisstraat alsmede het Budocentrum.
 2. De binnensportaccommodatie wordt verhuurd voor hele uren en halve uren. De minimale verhuurde tijd van een sportaccommodatie bedraagt één uur per activiteit.
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ingebruikgeving van alle bij de verhuurder in beheer zijnde binnensportaccommodaties, al dan niet met de daarbij behorende opstallen, toestellen, en/of voor het gebruik noodzakelijke materialen/zaken. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de gebruiksovereenkomst.
 4. De gebruiksvoorwaarden zijn mede opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in de sportaccommodaties te waarborgen met als doel voor een ieder een prettig verblijf te verzekeren. De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle bezoekers. Het aangaan van een gebruiksovereenkomst verplicht men zich alle aanwijzingen en voorschriften, die door of vanwege verhuurder gegeven worden, op te volgen.


Artikel 3 Aanvraag/totstandkoming gebruiksovereenkomst

Seizoensgebruik:

 1. Aanvragen voor een seizoensgebruik van een binnensportaccommodatie moeten voor 1 juni schriftelijk worden ingediend bij de verhuurder, waarbij gebruik dient te worden gemaakt van een door verhuurder vastgesteld formulier.
 2. De verhuurder bevestigt voor 15 juli de toewijzing van een reserveringsaanvraag voor seizoensgebruik. De gebruiksovereenkomst maakt melding van de betreffende binnensportaccommodatie dan wel gedeelte daarvan, de uren, de dagen, de gebruiksperiode en de betreffende gebruiksprijs voor de te gebruiken ruimte. In de gebruikstijd is inbegrepen het opbouwen en afbreken van gebruikte materialen.
 3. Het gebruik van de sportaccommodatie houdt mede in het gebruik van de daarbij behorende kleed- en wasgelegenheid, de toiletten en de aan de verhuurder in eigendom toebehorende toestellen en materialen.
 4. Eventuele wijzigingen of opzeggingen dienen vóór 1 oktober van dat seizoen schriftelijk aan de verhuurder (Gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk) te worden doorgegeven. Indien na deze datum nog opzeggingen worden doorgegeven is de huurder/ster verplicht de volledige gebruiksvergoeding te betalen, tenzij voor de teruggegeven uren een andere huurder/ster wordt gevonden.
 5. In geval van teveel aanvragen voor bepaalde tijden treedt de verhuurder in contact met de betreffende aanvragers om te overleggen over mogelijke alternatieven.
 6. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het langjarig herhaald gebruik van een accommodatie.

Incidenteel gebruik:

 

 1. Aanvragen voor incidenteel gebruik kunnen zowel schriftelijk, via internet (gemeentelijke website www.winterswijk.nl) als telefonisch worden gedaan bij de verhuurder. Telefonische reserveringen zijn mogelijk op werkdagen tussen 08.00 – 16.00 uur, telefoon 0543 – 543543.
 2. De reservering heeft een vrijblijvend karakter tot aan het moment van bevestiging ervan door de verhuurder. Indien de verhuurder de reservering kan accepteren, stuurt de verhuurder aan gebruiker een bevestiging van de gemaakte reservering. Op dat moment is er een gebruiksovereenkomst. Daarop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Een éénmaal vastgestelde incidentele reservering kan niet worden geannuleerd, als zodanig is de aanvrager de huur verschuldigd. Als voor de teruggegeven uren een andere huurder/ster wordt gevonden, is men géén huur verschuldigd. Is de verschuldigde vergoeding reeds betaald, dan zal alsnog restitutie plaatsvinden.


Artikel 4 Beoordelingscriteria

 1. Bij de beoordeling van de aanvragen worden indien daartoe aanleiding is de volgende gedragslijnen gevolgd:
 2. specifieke zaalsportverenigingen hebben voorrang ten opzichte van de buitensportverenigingen;
 3. de sporthal en de sportzaal zijn op de doordeweekse dagen in principe bestemd voor trainingen;
 4. de turnhal is op doordeweekse dagen alsmede op de zaterdag in principe beschikbaar voor de Winterswijkse gymnastiekverenigingen. De minimale bezetting van deze hal bedraagt 35 sporters per uur.
 5. de Winterswijkse (sport)verenigingen hebben voorrang op verenigingen van elders;
 6. tot 20.00 uur worden de uren zoveel mogelijk beschikbaar gesteld ten behoeve van de jeugdleden;
 7. gelet op de inrichting van de gymnastieklokalen krijgen de gymnastiekverenigingen, voor zover uit hun aanvraag blijkt dat zij voor haar groepen gebruik moeten maken van de in het gymnastieklokaal aanwezig zijnde specifieke turntoestellen, voorrang ten opzichte van andere georganiseerde sportverenigingen en/of andere ongeorganiseerde sportgroepen;
 8. lang gebruik gaat voor kort gebruik.

Artikel 5 Openings- en sluitingstijden accommodaties

 1. De sporthal/turnhal en de sportzaal zijn in principe beschikbaar voor het sportgebruik op:
  • maandag t/m vrijdag 08.00 - 23.30 uur
  • zaterdag en zondag 08.00 - 24.00 uur
   Tijdens de schooltijden hebben scholen voorrang op het overige gebruik.
 2. De gymnastieklokalen zijn in principe beschikbaar voor het sportgebruik op:
  • maan-, dins-, donder- en vrijdag 16.00 - 23.30 uur
  • woensdag 13.30 - 23.30 uur
  • zaterdag en zondag 08.00 - 24.00 uur.
   Tijdens de schooltijden hebben scholen voorrang op het overige gebruik.
 3. De sportaccommodaties zijn gesloten op Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, de zomervakantie van de Winterswijkse basisscholen, de Winterswijkse Volksfeestdagen  en 1e en 2e Kerstdag.
  Verder zijn de sportaccommodaties op 24 en 31 december vanaf 16.00 uur gesloten.
 4. De verhuurder kan in bepaalde gevallen, van de in artikel 5 sub a. tot en met c. vermelde tijden c.q. perioden, ontheffing verlenen.

 

Artikel 6 Gebruikstarief en betaling    

 1. Gebruiker dient het verschuldigde gebruikstarief te voldoen op de wijze zoals in de gebruiksovereenkomst is omschreven.
 2. Over het gebruikstarief zal omzetbelasting (BTW) in rekening worden gebracht, behoudens het geval waarin sprake is van gebruik van een binnensportaccommodatie die daarvan is vrijgesteld.
 3. Gebruiker blijft gehouden het gebruikstarief te voldoen, ook in het geval, dat tijdens de overeengekomen periode van de binnensportaccommodatie door gebruiker geen gebruik wordt gemaakt. In geval de accommodatie op de gereserveerde tijdstippen alsnog aan derden kan worden verhuurd is men géén huur verschuldigd. Is de verschuldigde vergoeding reeds betaald, dan zal alsnog restitutie door verhuurder plaatsvinden.
 4. Verhuurder behoudt zich het recht voor een gebruiksovereenkomst voor seizoengebruik te beëindigen indien blijkt dat gebruiker over een langere periode meerdere malen zonder opgaaf van redenen geen gebruik maakt van de accommodatie, de bezetting van de ter beschikking gestelde ruimte(n) onder de hiervoor geldende sportnormen blijft, dan wel zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Gebruiker wordt in dat geval door de verhuurder door middel van een aanmaning op zijn verzuim gewezen.
 5. Indien de gebruiker zonder genoegzame redenen ook na het verzenden van de aanmaning zijn betalingsverplichtingen niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan de verhuurder de ingebruikgeving beëindigen.
 6. Verhuurder zal bij wanbetaling alle extra gemaakte kosten verhalen bij de gebruiker.
 7. Bij beëindigen van de ingebruikgeving, als bedoeld in punt 6, kan de gebruiker geen aanspraak maken op verlaging of teruggaaf van de vergoeding of een schadeloosstelling, in welke vorm dan ook.

Artikel 7 Wijziging gebruikstarief    

 1. Het gebruikstarief van de binnensportaccommodaties wordt jaarlijks door verhuurder aangepast met de Consumentenprijsindexering alle huishoudens (CPI) van het CBS. Er wordt geïndexeerd met het indexcijfer van april voorafgaand aan de tariefswijziging.
 2. Het nieuwe gebruikstarief, zoals in het vorige lid bedoeld, geldt met ingang van het daarop volgend nieuw (sport)seizoen.
 3. De verhuurder publiceert tenminste 2 maanden voor aanvang van het nieuwe (sport)seizoen het nieuwe gebruikstarief via de gemeentelijke informatiekanalen (o.a. rubriek Gemeentenieuws en gemeentelijke website). De bij de verhuurder bekende huurders zullen hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht.


Artikel 8 Staat bij aanvang van gebruik en na afloop.

 1. De gebruiker c.q. de door de gebruiker aangewezen leiding is verplicht na te gaan, of de sportaccommodatie en de daarin aanwezige toestellen en materialen zich in goede staat bevinden. Bij constatering van onregelmatigheden dient hiervan onmiddellijk kennis te worden gegeven aan de beheerder.
 2. Bij het ontstaan of constateren van beschadigingen of defecten aan de binnensportaccommodatie, inclusief de inventaris, is gebruiker verplicht hiervan onmiddellijk de (sporthal)beheerder telefonisch in kennis te stellen.
 3. Indien de gebruiker hiervan in gebreke blijft, wordt de ruimte geacht in goede staat te zijn geweest. Voor rekening van gebruiker komen de kosten van herstel van alle schade, toegebracht aan de binnensportaccommodatie, welke is ontstaan door schuld van gebruiker of zijn gasten, hetzij uit nalatigheid, verwaarlozing of anderszins, een en ander ter beoordeling van de verhuurder.


Artikel 9 Gebruik van de binnensportaccommodatie

 1. Gebruiker verplicht zich de hem ter beschikking gestelde binnensportaccommodatie of gedeelte daarvan slechts te gebruiken voor de (sport)activiteiten, zoals omschreven in de gebruiksovereenkomst.
 2. Gebruiker draagt ervoor zorg dat de bevoegde leiding op de hoogte is van het voor de accommodatie geldende nood- en ontruimingsplan. Het nood- en ontruimingsplan ligt bij de beheerder van de accommodatie ter inzage en kan op verzoek van gebruiker aan hem worden verstrekt.
 3. De sportaccommodatie mag niet worden betreden voordat de voor de oefeningen, lessen en dergelijke verantwoordelijk(e) leiding aanwezig is. Tevens is het verboden andere ruimten te betreden dan die waarvan het gebruik is toegestaan. Personen die niet met de groep meedoen, om wat voor reden dan ook, dienen toch in de zaal plaats te nemen.
 4. Het betreden van de sportaccommodatie is slechts toegestaan op gymnastiekschoenen of niet afgevende sportschoenen (zwarte zolen zijn ten strengste verboden). Het is verboden om op een sportvloer te lopen met sportschoenen waarmee op straat is gelopen De voor de lessen, oefeningen en dergelijke verantwoordelijke leiding dient hier op toe te zien. Blootsvoets oefenen is toegestaan.
 5. De in de gebruiksovereenkomst genoemde uren gelden voor het gebruik van de binnensportaccommodatie of gedeelte daarvan. De daarbij behorende kleedkamers mogen een kwartier voor en na de in de gebruiksovereenkomst vermelde tijden worden betreden/gebruikt.
 6. Het gereedzetten van materialen en toestellen ten behoeve van het specifieke gebruik van de sportaccommodatie, is begrepen in de gehuurde gebruikstijd. In de sporthal/sportzaal is de beheerder bevoegd circa 5 minuten voor het einde van de gebruikstijd het gebruik stop te zetten, waarna de gebruikers de materialen en toestellen op de daarvoor bestemde plaatsen dienen op te bergen. Het gereed zetten van materialen en toestellen in de sporthal/sportzaal geschiedt door de gebruiker met eventuele hulp van de beheerder.
 7. Gebruiker treedt direct in overleg met de verhuurder/beheerder van de sporthal in de situatie dat door onvoorziene omstandigheden de gereserveerde tijd dreigt te worden overschreden door het uitlopen van wedstrijden. De extra gebruikte uren of delen daarvan worden – indien nodig - bij gebruiker in rekening gebracht.
 8. Het is gebruiker niet toegestaan om de binnensportaccommodatie aan derden in gebruik te geven, weder te verhuren of onder te verhuren.
 9. Gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat al degenen, die gedurende de tijd dat de binnensportaccommodatie door hen mag worden gebruikt, in de binnensportaccommodatie of de daarbij behorende ruimten aanwezig zijn, deze voorwaarden stipt nakomen.
 10. Tijdens het gebruik ontstane schade aan gebouw of inventaris dient direct gemeld te worden aan de beheerder. Wordt een onregelmatigheid, welke niet werd gemeld, geconstateerd door de beheerder, dan is de laatste gebruiker voor de constatering aansprakelijk voor de kosten van vernieuwing, herstel of reiniging. Kosten t.g.v. schades welk aan accommodatie of inventaris ontstaan en welk niet zijn toe te rekenen aan slijtage zullen aan de gebruiker in rekening worden gebracht.
 11. Bij het verplaatsen van de toestellen en spelmateriaal moet de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen. Gebruiker is aansprakelijk voor alle bij de verplaatsing aangebrachte schade.
 12. Het gebruik van hars (en overige soortgelijke hulpmiddelen) is niet toegestaan. Het gebruik van magnesium is in beperkte mate toegestaan; het magnesium dient bewaard te worden in een goed sluitende bak. Er mag niet mee gemorst worden en de toestellen, waaraan zich magnesium bevindt, moeten na gebruik worden schoongemaakt, dit geldt tevens voor de omgeving waarin het magnesium is gemorst. Het trekken van krijtstrepen op de vloer is verboden.
 13. Gebruiker is verplicht om zorg te dragen voor voldoende toezicht voor de publieke tribune, alsmede ervoor te zorgen dat het publiek zich behoorlijk gedraagt.
 14. De gebruiker moet zorgen dat de binnensportaccommodaties en de daarbij behorende kleedlokalen, was- , douche- en toiletinrichtingen in ordelijke staat worden achtergelaten en dat daarbij het papier of ander afval en dergelijke worden opgeruimd in de daartoe bestemde afvalbakken.
 15. Bij overtreding van 9.10, 9.11 en/of 9.12 worden de kosten, verbonden aan het schoonmaken aan de gebruiker in rekening gebracht.
 16. Gebruiker dient in het bezit te zijn van alle vereiste vergunningen en ontheffingen die van overheidswege vereist zijn.


Artikel 10 Roken, gebruik drugs, alcoholhoudende drank, reclame, fietsen en dieren

Het is gebruiker verboden:

 1. in de binnensportaccommodaties, kleed- of wasruimten, toiletten en horecaruimten te roken en/of drugs te gebruiken.
 2. in de binnensportaccommodaties, kleed- of wasruimten en toiletten (alcoholhoudende) dranken of (warme) etenswaren te gebruiken. Tevens is het gebruik van breekbare drankflesjes, glazen etc. niet toegestaan. Het vorenstaande is niet van toepassing op het horecagedeelte van de sporthal.
 3. kennisgevingen, reclame, affiches of aankondigingen van welke blijvende aard dan ook in de binnensportaccommodaties of andere daarbij behorende ruimten aan te brengen, tenzij hiervoor toestemming is verkregen door de verhuurder. Wanneer schriftelijke toestemming zal worden gegeven zal dit alleen gebeuren bij wedstrijden en andere evenementen in de sport- en/of turnhal, waarbij publiek wordt toegelaten. De vormgeving, tekst, kleur en afmeting van de borden, dienen door de verhuurder te worden goedgekeurd. Plaatsing van de borden dient te geschieden in overleg met de beheerder van de sport- en/of turnhal. Voor het plaatsen en weghalen dient de gebruiker zelf zorg te dragen.
 4. fietsen of andere vervoermiddelen in de gangen of andere inpandige ruimten te plaatsen.
 5. dieren, met uitzondering van geleide honden, in de sportaccommodatie toe te laten.


Artikel 11 Aansprakelijkheid  

 1. Gebruiker is jegens verhuurder aansprakelijk voor schade die tijdens het gebruik aan de binnensportaccommodatie wordt toegebracht door gebruiker zelf of de door gebruiker ingeschakelde derde(n), tenzij de schade redelijkerwijs niet aan de gebruiker kan worden toegerekend.
 2. De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat als gevolg van het gebruik van de binnensportaccommodatie, behoudens in geval van grove schuld of opzet van de zijde van de verhuurder.
 3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken van gebruiker of derden of schade aan personen die in verband met het gebruik in de binnensportaccommodatie verblijven. Gebruiker vrijwaart de verhuurder tegen bedoelde aansprakelijkheid.
 4. Indien de verhuurder door enig oorzaak buiten zijn schuld niet in staat is om de binnensportaccommodatie of het afgesproken gedeelte daarvan aan gebruiker ter beschikking te stellen, dan zal de verhuurder niet aansprakelijk zijn voor enige daaruit voor gebruiker of door hem ingeschakelde derde(n) voortvloeiende schade. Dit geldt ook indien door gebruiker reeds een aanvang met het gebruik van de ruimte is gemaakt. Gebruiker vrijwaart de verhuurder van aanspraken van derden
 5. Gebruiker is verantwoordelijk voor de activiteiten die in de hem ter beschikking gestelde ruimte plaatsvinden.
 6. Gebruiker draagt er zorg voor dat er tijdens het gebruik de beschikking is over een mobiele telefoon teneinde in geval van ongeval of calamiteiten er direct contact met 112 mogelijk is.
 7. De verhuurder heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of (dreigende) onregelmatigheden alle zich in de binnensportaccommodatie bevindende personen of zaken uit de binnensportaccommodatie te doen verwijderen, dan wel niet tot de binnensportaccommodatie te (doen) toelaten. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade, welke voor gebruiker hieruit mochten voortvloeien. Gebruiker vrijwaart de verhuurder tegen alle aanspraken van derden terzake.
 8. De verhuurder is geenszins aansprakelijk voor door de gebruiker in de sportaccommodaties geplaatste of gebruikte materialen, ook niet indien de verhuurder daarvoor toestemming heeft verleend.


Artikel 12 Verzekering/EHBO/BHV

 1. Gebruiker draagt zorg voor afdoende verzekering van zijn risico’s en voldoening van de daarvoor verschuldigde premies. Verhuurder kan overlegging van de benodigde polissen en betalingsbewijzen eisen. Mocht gebruiker niet voldoen aan de verplichtingen terzake, dan zal de verhuurder ontslagen worden van de verplichting om de afgesproken ruimte in gebruik af te staan.
 2. Gebruiker dient gedurende de tijden van gebruik van een accommodaties te zorgen voor de aanwezigheid van een E.H.B.O-er./BHV-er en dient zelf voor EHBO-artikelen te zorgen.
 3. Gebruiker dient te zorgen voor extra zorg/ondersteuning bij risicovolle onderdelen. De huurder/ster is verplicht zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.


Artikel 13 Aanvullende eisen bij organiseren activiteiten

 1. In een accommodatie waar, gelet op de aard en omvang van de activiteiten die de gebruiker uitvoert, op enig moment gelet op het aantal aanwezige personen, en de Arbeidsomstandighedenwet en de daaruit voortvloeiende regelgeving, meer dan 1 bedrijfshulpverlener aanwezig dient te zijn, dan is de gebruiker verplicht hiertoe opgeleide personen beschikbaar te stellen.  Als indicatie kan worden aangehouden dat voor elke 75 personen boven de eerste  50 aanwezigen er 1 BHV-er extra aanwezig moet zijn.
 2. De gebruiker dient bij calamiteiten/ongevallen de beheerder ten allen tijden op de hoogte te brengen.
 3. De gebruikers van de sporthal dienen alleen via de kleedkamers naar de sportvloer te gaan. Het publiek dient via de daarvoor bestemde ingang naar de tribunes te gaan en mag niet binnen de afgelijnde sportvelden komen.
 4. Wangedrag van de deelnemers wordt bestraft met verwijdering uit het gebouw voor een nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen tijd. De huurder/ster wordt ten spoedigste van een verwijdering op de hoogte gesteld.
 5. In de sporthal mag niet dan met schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders overgegaan worden tot het plaatsen van reclameaanduidingen. Wanneer schriftelijke toestemming zal worden gegeven zal dit alleen gebeuren bij wedstrijden en andere evenementen, waarbij publiek wordt toegelaten. De vormgeving, tekst, kleur en afmeting van de borden, dienen door Burgemeester en Wethouders te worden goedgekeurd. Plaatsing van de borden dient te geschieden in overleg met de beheerder van de sporthal. Voor het plaatsen en weghalen dient de huurder/ster zelf zorg te dragen.


Artikel 14 Ontzegging van toegang tot de binnensportaccommodatie.

 1. De verhuurder heeft het recht om de gebruiker bij niet-naleving van de Algemene gebruiksvoorwaarden of de gebruiksovereenkomst, waaronder begrepen het tijdig betalen van de verschuldigde gebruiksprijs, zulks te harer beoordeling, de toegang tot de binnensportaccommodatie te ontzeggen, zonder dat de verhuurder tot enigerlei vergoeding van kosten en schaden gehouden is.
 2. Op overtreding van het bepaalde in artikel 10.1 en/of 10.2 volgt directe verwijdering uit de accommodatie waarna het bepaalde in lid 3 van dit artikel van toepassing is.
 3. De verhuurder heeft het recht personen of groepen tijdelijk of blijvend de toegang tot de binnensportaccommodatie te ontzeggen, wanneer hun gedrag in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, bij overtreding van artikel 10.1 en/of 10.2 of wanneer zij op enige wijze schade toebrengen aan eigendommen die door de verhuurder beheerd worden.


Artikel 15 Aanwijzingen voor juist gebruik.

 1. Gebruiker is verplicht alle aanwijzingen met betrekking tot het juiste gebruik van de binnensportaccommodatie, door de verhuurder aan te wijzen ambtenaren onmiddellijk op te volgen. Daartoe zullen aan de door de verhuurder aangewezen personen te allen tijde de gelegenheid moeten worden gegeven om zich in of op de binnensportaccommodatie van de juiste naleving van de gebruiksovereenkomst te overtuigen.
 2. Het is gebruiker verboden iets te doen, te dulden of te laten, waardoor schade aan de binnensportaccommodatie wordt veroorzaakt of het gebruiksgenot van eventuele medegebruikers van de binnensportaccommodatie nadelig wordt beïnvloed, belemmerd of verhinderd.


Artikel 16 Laatste gebruik(er)

 1. De gebruiker die als laatste gebruiker van een gebruiksblok of van de dag de sportzaal of het gymnastieklokaal gebruikt, sluit de ramen en de deuren.
 2. De gebruiker controleert bij vertrek alle ruimten op achtergebleven, dan wel ingesloten personen.
 3. Waar nodig, schakelt de gebruiker alle lichtpunten uit en stelt het alarm in en sluit vervolgens de accommodatie deugdelijk af.
 4. De gebruiker is aansprakelijk voor alarmopvolgingen en de kosten hiervan welk worden veroorzaakt door het onjuist afsluiten van de binnensportaccommodatie en/of het onjuist inschakelen van de alarminstallatie.


Artikel 17 Bevoegde leiding

 1. Van een binnensportaccommodatie, inclusief de daarin aanwezige inventaris, kan uitsluitend onder deskundige en gekwalificeerde begeleiding gebruik worden gemaakt.
 2. Indien de verhuurder op grond van tekortkomingen van de leiding – met betrekking tot het gebruik van de sportaccommodatie – deze niet (meer) geschikt acht om leiding te geven, kan de ingebruikgeving van de binnensportaccommodatie worden beëindigd, tenzij de gebruiker de leiding door een bevoegde kracht vervangt en daarvan aan de verhuurder schriftelijk per e-mail mededeling doet.
 3. Gebruiker staat er voor in dat de door haar aangewezen bevoegde leiding dan wel een andere namens haar aanwezige persoon beschikt over een geldig EHBO/BHV-diploma.
 4. Gebruiker draagt ervoor zorg dat de bevoegde leiding op de hoogte is van het voor de accommodatie geldende nood- en ontruimingsplan. Het nood- en ontruimingsplan wordt op verzoek van de gebruiker aan haar verstrekt.
 5. De leiding is tevens verantwoordelijk voor het ordelijk gebruik van de douches en doucheruimten. Alle gebruikte ruimten dienen onmiddellijk na afloop van het gebruik bezemschoon te worden opgeleverd, douches dienen te worden droog getrokken De leiding moet controleren of er kledingstukken zijn blijven hangen. De eventuele kosten, gemaakt wanneer gebruikte ruimten niet correct worden achtergelaten, zulks ter beoordeling van de verhuurder, kunnen op de gebruiker in rekening worden gebracht.


Artikel 18 Uitleen materialen

Voor het verwijderen van toestellen, matten enz. ten behoeve van uitvoeringen en dergelijke buiten de sportaccommodatie(s), dient toestemming te zijn verkregen van de verhuurder of de door verhuurder gemachtigde persoon/personen.


Artikel 19 Geschillen

Ingeval van geschillen met betrekking tot de toepassing van de Algemene gebruiksvoorwaarden of de gebruiksovereenkomst, zal het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk haar oordeel geven. Deze regeling heeft geen schorsende werking.


Artikel 20 Wijzigen gebruiksvoorwaarden.

 1. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen of nieuwe bepalingen toe te voegen.
 2. Gebruiker zal schriftelijk van deze wijzigingen in kennis worden gesteld.
 3. Indien gebruiker zich niet met de wijziging van deze voorwaarden kan verenigen, heeft hij het recht binnen twee maanden na de schriftelijke mededeling van de wijziging van de voorwaarden de gebruiksovereenkomst op te zeggen, met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden ingaan.
 4. Indien binnen de in het vorige lid genoemde termijn door gebruiker niet wordt gereageerd, wordt hij geacht zich met de wijziging van de voorwaarden te verenigen.


Artikel 21 Onvoorzien

In gevallen, waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.

 

Artikel 22 Inwerkingtreding

Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2014.
Met de vaststelling van deze voorwaarden komen de bij besluit van 18 september 2012 door Burgemeester en Wethouders van Winterswijk vastgestelde voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties te vervallen.

 


Winterswijk,  juli 2014.


Burgemeester en Wethouders van Winterswijk


de secretaris,           

J.P.M. Scheinck

 

de burgemeester,

M.J. van Beem