Activiteitensubsidie aanvragen

Voor structurele activiteiten die zich over een kalenderjaar uitstrekken vraagt u een activiteitensubsidie aan.

Bijvoorbeeld subsidies op het gebied van kunst en cultuur, oudheidkunde en musea, jeugd en jongerenwerk, speeltuinwerk, peuteropvang, volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning, ouderen, buurtschappen, mantelzorgers, sport, recreatie en toerisme.

Aanvragen activiteitensubsidie

Wat stuurt u mee bij de aanvraag?

  • Activiteitenplan (een overzicht van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, de doelgroep, de doelstelling van de activiteiten)
  • Begroting voor het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
  • Schriftelijk bewijs van eigendom of huur (niet nodig bij muziek-, speeltuinverenigingen en jeugd- en jongerenwerk)
  • Ledenlijst (nodig bij speeltuinverenigingen en scouting)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er gegevens gewijzigd, voegt u dan ook de volgende documenten toe:

  • Oprichtingsakte of stichtingsakte
  • Statuten en huishoudelijk reglement
  • Overzicht financiële situatie op moment van aanvraag (jaarverslag of jaarrekening)
  • Uittreksel Kamer van Koophandel

Wanneer vraagt u subsidie aan?

Dient u uw aanvraag jaarlijks voor 1 juni (voorafgaand aan het jaar waarover de aanvraag gaat) in.

Regels aanvragen activiteitensubsidie

De regels voor het aanvragen van een activiteitensubsidie kunt u nalezen in de meest recente Algemene subsidieverordening, nadere regels en subsidieplafond op www.overheid.nl.

Voor meer informatie over subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente: