Handhaving

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de wetten en regels houdt. Zo zorgen we samen voor een leefbare, veilige en mooie gemeente. Onze toezichthouders controleren of u zich aan de regels houdt.

Wie houden zich bezig met handhaving?

  • Team Handhaving van de gemeente:
    • toezicht op naleving van regels op het gebied van bouwen, slopen, bestemmingsplannen, brandveiligheid, monumenten, milieu, openbare ruimte, horeca en openbare orde.
    • handhavend optreden door het opleggen van maatregelen om een illegale situatie op te heffen.
  • Omgevingsdienst Achterhoek:

Wat gebeurt er bij een overtreding?

Ieder jaar stelt de gemeente een ‘Handhavingsuitvoeringsprogramma’ vast. In dat programma staat wat de gemeente op het gebied van toezicht en handhaving doet. Op basis van dat ‘Handhavingsuitvoeringsprogramma’ voeren de toezichthouders controles uit. Maar ook klachten of meldingen van burgers en bedrijven kunnen aanleiding zijn voor controles.

Wanneer een toezichthouder tijdens een controle een overtreding constateert, dan kunnen de volgende maatregelen volgen:

  • Is de overtreding niet doelbewust begaan en niet zo ernstig? De toezichthouder probeert dan ter plekke met de overtreder afspraken te maken over de beëindiging van de overtreding. Dit zijn afspraken over de manier waarop en de termijn waarbinnen de overtreding beëindigd moet zijn. De toezichthouder legt de afspraken vast in een afspraakbevestiging. Zowel de toezichthouder als de overtreder ondertekenen de afspraakbevestiging.
  • Is de overtreding ernstig of wordt de overtreding niet vrijwillig beëindigd? Dan kan de gemeente een boete opleggen (last onder dwangsom) of de overtreding zelf beëindigen op kosten van de overtreder (last onder bestuursdwang). Een voorbeeld van een last onder bestuursdwang is als de gemeente een illegaal bouwwerk afbreekt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de overtreder. De gemeente informeert overtreders in deze gevallen altijd over de verdere procedure.

Vragen?

Heeft u vragen over handhaving, neem dan contact op met de via e-mail handhaving@winterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 543 543 (tijdens kantooruren).